مقالات
طرح های تحقیقاتی
مجلات عضو
فهرست مقالات ( 4 ) مقاله :
نویسندگان: محمدتقی خرسندی, نسرین یزدانی, فرهاد مختاری¬نژاد, ارش بیات, معصومه روزبهانی
کلیدواژه ها : پتانسيل عضلاني برانگيختۀ دهليزي - ساكول - كاشت حلزون
: 12687
: 26
: 0
ایندکس شده در :

زمینه و هدف: پتانسیل عضلانی برانگیختۀ دهلیزی در پاسخ به محرک کلیک یا تن­برست به­عنوان یک آزمون بالینی برای ارزیابی ساکول و عصب دهلیزی تحتانی مورد استفاده قرار می­گیرد. مطالعات مختلف نشان می­دهد کاشت حلزون می­تواند تأثیر منفی بر ساختارهای دهلیزی داشته باشد. هدف از این مطالعه، بررسی این پتانسیل در افرادی است که دارای حلزون کاشت­شدۀ یک­طرفه هستند.

روش بررسی: در این مطالعۀ مقطعی 33 بیمار دارای کاشت حلزون یک­طرفه با میانگین سنی 96/19 سال به­عنوان گروه مورد با 30 فرد هنجار با میانگین سنی 27/24 سال به­عنوان گروه شاهد شرکت داشتند. میانگین زمان نهفتگی و دامنۀ پتانسیل عضلانی برانگیختۀ دهلیزی در همۀ افرادها ثبت و مقایسه شد.

یافته­ها: در هر دو گوش تمامی افراد گروه شاهد امواج هنجار ثبت شد. در 16 مورد (48/48 %) هیچ پاسخی در دو گوش دریافت نشد. در سه مورد (09/9 %) پاسخ­ها در هر دو گوش ثبت شدند، ولی در اکثر موارد دامنۀ امواج در سمت دارای کاشت حلزون کاهش یافته بود. در 14 مورد (42/42 %) پاسخ­ها تنها در گوش غیرکاشت­شده ثبت شدند.

نتیجه­گیری: پتانسیل عضلانی برانگیختۀ دهلیزی ابزاری ارزشمند برای بررسی عملکرد ساکول در افراد دارای کاشت حلزون است. آسیب به تیغۀ مارپیچی استخوانی و غشاء پایه به­دنبال کاشت حلزون می­تواند باعث آسیب به اندام­های دهلیزی، به­خصوص ساکول، شود. به نظر می­رسد ممکن است ساکول به­دنبال کاشت حلزون صدمه ببیند و منجر به حذف پتانسیل عضلانی یا کاهش دامنۀ آن شود.

 

نویسندگان: غلامعلی فتاحی بیات, گلاره کاویانی, مسعود دهدشتیان, سید عبدالحسین معصومی
کلیدواژه ها : گسيلهاي صوتي گوشي - بخش مراقبتهاي ويژه نوزادان - آسيب شنوايي - نوزادان
: 10056
: 58
: 0
ایندکس شده در :
مقدمه: امروزه به خوبي مشخص شده است كه سيستم شنوايي براي رشد گفتار و زبان، ارتباط و يادگيري ضروري ميباشد. آزمون گسيلهاي صوتي گوش (OAE) يك روش مفيد و حساس در ارزيابي افراد با آسيب شنوايي ميباشد. مطالعات مختلف نشان دادهاند كودكاني كه در بخش مراقبتهاي ويژه بستري ميباشند، حدود 20-10 برابر بيشتر از موارد سالم در معرض خطر كم شنوايي قرار دارند. هدف از مطالعه حاضر، ارزيابي شنوايي نوزادان در معرض خطر كم شنوايي از طريق آزمون OAE بود.روش كار: طي يك مطالعه مقطعي- تحليلي، 148 نوزاد در معرض خطر كم شنوايي مراجعه كننده به بيمارستان طالقاني اراك و ابوذر اهواز مورد ارزيابي قرار گرفتند. اين نوزادان به شيوه نمونهگيري غير احتمالي آسان انتخاب گرديده بودند. نتيجه معاينه اتوسكوپي كليه نوزادان طبيعي بود. آزمون گسيلهاي صوتي گوش به دو شيوه گذرا ( (TEOAEو اعوجاجي (DPOAE) در دو گوش نوزادان انجام پذيرفت. در صورتي كه نتايج آزمون گسيلهاي صوتي گوش طبيعي نبود، اين آزمونها مجدداً در يك ماه بعد تكرا ر ميگرديد. اگر در اين مرحله نيز پاسخ نوزاد در محدوده طبيعي قرار نداشت، جهت انجام ارزيابيهاي تكميليتر ارجاع ميگرديد. تجزيه و تحليل اطلاعات با استفاده آزمون هاي آماري كولموگرف اسميرنوف و تي صورت پذيرفت. نتايج: تعداد 41 و 28 نوزاد در نخستين مرحله ارزيابيها نتوانستند به ترتيب درآزمونهاي TEOAE و DPOAE نتايج طبيعي كسب كنند. همچنين نتايج آزمونهاي TEOAE و DPOAE در دومين مرحله ارزيابي به ترتيب در 23 و 16 نفر غير طبيعي بود كه از اين بين وجود افت شنوايي در نزد 11 بيمار تاييد گرديد. در 5 مورد از موارد تاييد شده، عامل ايجاد كننده كم شنوايي به دليل مصرف آمينوگليكوزيدها بود.نتيجه گيري: غربالگري شنوايي نوزادان در معرض خطر كم شنوايي يك رويكرد باليني مفيد در رديابي آسيب شنوايي ميباشد. همچنين با توجه به شيوع بالاي كم شنوايي در جمعيت نوزادان مورد مطالعه (43/7 درصد)، پيشگيري از عوارض اين مشكل در اين نوزادان اكيدا توصيه مي گردد.
نویسندگان: ارش بیات, بدری سادات جنید, نسرین روزبهانی
کلیدواژه ها : كليد واژهها پيري - كيفيت زندگي
: 10766
: 241
: 0
ایندکس شده در :
چكيده اين مطالعه مقطعي بهمنظور بررسي رويكرد شيوه زندگي سالم در سال 1382 با استفاده از پرسشنامه بر روي 750 سالمند تهراني انجام شد. ميانگين امـتيازهاي كسب شده آقـايـان بهطور معنيداري بيشتر از خانمها و سالمندان عضو در انجمنها و تشكلها بيشتر از سالمندان غير عضو بود. بهطوركلي افراد مورد مطالعه از ميزان آگاهي، نگرش و عملكرد نسبتاً پاييني در خصوص شيوه زندگي سالم برخوردار بودند كه لزوم يك برنامهريزي دقيق و جامع آموزش در شيوه زندگي سالم را در سالمندان نشان ميدهد.